monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1931: 335 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-335

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


11. Actul constitutiv şi statutele Asociaţiei Cooperative de Pomicultură... Societate Cooperativă Civilă pentru îmbunătăţirea pomiculturii cu sediul în... judeţul...-- A... Gyümölcstermelő és Értékesítő Társulat... alapszabályai. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1931. Tip. Globus. 16  l. 23 cm. [Román és magyar szöveggel.-- Borítékcím.]

15. Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 216  l. 23 cm.

16. Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Szemerjai Deák Imre levéltári kutatásai és feldolgozása alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugos, 1931. Husvéth és Hoffer kny. 299  l. 16 cm.

17. Adatok Krassó vármegye multjából. A közgyűlési jegyzőkönyvekből közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 40  l. 17 cm.

1895. Földes Zoltán: Egészségtan a magyar tannyelvű elemi népiskolák VII. osztálya számára. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin ny. 18  l., 1 lev. (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 8.)

1906. Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szent Imre herceg élete. Cluj-Kolozsvár, 1931. Szent Bonaventura kny. 39  l. 15 cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 20. füz.)

1907. Földes Zoltán -- Simon Sándor: Magyar olvasókönyv /nyelvtannal/ a magyar tannyelvű elemi népiskola felső V-VIII. osztályai számára. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 355  l. 21 cm.

1934. Fűtés fával vagy gázzal? Tanácsok a földgázfogyasztó közönségnek. Turda [Torda, 1931.] Arieşul, institut de arte grafice. 7  l. 23 cm. (Tordai Földgáz Részvénytársaság. 1. sz. füz.)

1960. Gál Kelemen: Jorga oktatásügyi törvényei. /Cluj-Kolozsvár/, [1931.] /Minerva rt./ 251-284. l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 7-9. sz.-ból.)

1972. Gálbory Olga: Gálbory Sámuel élete. (1829-1914.) Nagyvárad, 1931. Szent László ny. rt. 35  l., 2 mell. 22 cm.

2008. Gecse Sándor: Vérző milliók örömös vágya. Braşov-Brassó, 1931. Antal ny. 45 l., 1 lev. 21 cm.

2011. Gelber, N. M.: A zsidó kérdés három béketárgyaláson. Wien-Berlin-Paris. 1814-1878-1920. Ford.: Strausz Béla. Cluj [Kolozsvár, 1931.] /Kiadja az E. Zs. N. Sz. helyi csoportja. Fraternitas rt./ 31  l. 24 cm. (Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség cluji helyi csoportjának szabadegyetemi előadássorozata. I. füz.)

2017. Gencsy Ferenc: Kereskedelmi és könyvviteli ismeretek a magyar tannyelvű elemi népiskolák VII. osztálya számára. A legújabb népoktatási tanterv, Programa analitică alapján az idevonatkozó jogforrások felhasználásával. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin ny. 15  l. (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 5.)

2021. Gencsy Ferenc: Számtan, mértan és könyvviteltan (példatárral) a magyar tannyelvű elemi népiskolák VII-ik osztálya számára. A legújabb elemi népoktatás tanterve, Programa analitică alapján. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin ny. 78  l. (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 4.)

2038. Gianola Albert: Marsili Alajos Ferdinand és Erdély. Olaszból ford.: Gauder Andor. [Kolozsvár, 1931. Minerva Rt.] 156-169.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 4-6. sz.-ból.)

2061. Goldberger Ede: Dr. Ehrlich Pál orvosprofesszor élete és munkássága. Cluj [Kolozsvár, 1931.] Tip. Orient kny. 29  l., 1 mell. 23 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. 1931. máj. sz.-ból.)

2090. Gönczy Lajos: Az igehirdetés tényezői egymáshoz való viszonyukban. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva Rt. 34  l. 22 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 6.)

2099. Grădinescu, Ar.: Általános biológiai fogalmak, VII. osztály számára. -- könyvének magyar fordítása. [Kolozsvár, 1931. Schildkraut.] 76  l. 21 cm. [Kőnyomatos.]

2100. Grădinescu, Ar.: Az emberi szervezet anatómiája és fiziológiája. VI. osztály számára. -- könyvének magyar fordítása. [Kolozsvár, 1931. Schildkraut.] 79  l. 22 cm. [Kőnyomatos.]

2107. Grandpierre Emil, ifj.: A rosta. Regény. I-II. /Cluj/-Kolozsvár, 1931. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva Rt./ 20 cm. I. 182  l.; II. 147  l. (Erdélyi Szépmíves Céh 62-63. kiadv.; V. sorozat 21-24. sz. könyve.)

2139. Gyallay [Pap] Domokos: Hadrakelt emberek. Elbeszélések. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 122  l., 1 lev. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 44. sz.)

2141. Gyallay [Pap] Domokos: A kontár. Történelmi vígjáték egy felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 16  l. 20 cm.

2154. Gyallay-Pap Zsigmond: A nép és az intelligencia. Cluj-Kolozsvár, 1931. Erdélyi Fiatalok kiad. Lyceum ny. 67  l. 20 cm. (Az Erdélyi Fiatalok Falu-Füzetei. 1. sz.)

2155. Gyalui Farkas: A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán. Felolvasás az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1931. febr. hó 5-én tartott ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 15  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 1-3. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 32. sz.)

2193. Gyerkes Mihály: A legújabb gyümölcstermelés. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1931. Globus kny. 144  l. 23 cm.

2298. Haják Károly: Volt nekem egy. Vegyeskar. Kolozsvár, 1931. A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 2  l.

2339. Három eredeti népdal. /Volt nekem egy... Már minálunk babám... Badacsonyi boros üveg.../ Vegyeskarra Haják Károly-[tól]. Kolozsvár, 1931. 7 lev. 33 cm. [Kőnyomatos.]

2340. Három felolvasás az unitárizmusból. (Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi felolvasó ülésein.) Tartalom. 1. Varga Béla: Unitárizmus és individualizmus. -- 2. Vári Albert: Unitárizmus és rácionálizmus. -- 3. Gál Kelemen: Körmöczi János unitárius püspök a vallástalanság vádja alatt. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin kny. 35  l. 23 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 6.)

2346. Hasek, Jaroszláv: Infanteriszt Svejk viszontagságai a nagy háborúban. I-II. Katona Fedor [Karikás Frigyes] fordítása. II. köt. (A fronton. Cluj-Kolozsvár), 1931. Germinal. (Tip. Minerva ny.) 236  l. [I. köt. Páris, 1930. Editions Monde kiadása. (Impr. Union.) 261 l.] 19 cm.

2360. Havergal Franciska: Egy óra Jézussal. Ford.: Erdélyi László. Második kiadás. /Zalău-Zilah, 1931. Seres Samu kny./ 16  l. 16 cm. (Komoly Órák. 13. sz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék