monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1919: 109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


29. Ady Endre: a zsidóságról. Fehér Dezső előszavával. Nagyvárad, 1919. Nagyváradi Napló ny. rt. 46  l., 1 lev. 25 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. [I. sorozat] 10. sz.)

1983. Gara Ákos: Gyöngyök gyöngye, ifjúság. /Budapest, 1919. Pallas Irodalmi és Nyomda Rt. bizománya. Nagyváradi Napló-Nyomda R. T./ 79  l. 21 cm.

1984. Gara Ákos: A jó gorilla. Szatirikus komédia 1 felvonásban. -- A boldogtalan Faun. Szimfónikus költemény. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld Adolf rt. 32  l. 17 cm.

2024. Gerasim Aurél: Dicţionar practic a terminilor iuridici şi al altelor espresiuni şi cuvinte folosibile, cari facilitează uzul şi introducerea limbei române în materie criminală atât materială cât şi formală, întocmit după codul penal şi procedura penală română de Aurel Gerasim. Pentru magistraţi, iurişti, secretari comunali, jandarmi, poliţişti şi alţii funcţionari publici şi particulari. -- Gyakorlati szótára a román nyelvnek Úgy anyagi, mint perjogi büntető anyagban való használatát és bevezetését megkönnyítő használatos jogi műkifejezések, más kifejezésmódok és szavaknak a román büntetőtörvénykönyv és perrendtartás nyomán összeállítva -- által. Bírák, ügyvédek, jogászok, községi jegyzők, csendőrök, rendőrök és más köz- és magántisztviselők részére. /Sibiu-Szeben, 1919. A szerző tulajdona. Tip. Budovszky./ 48  l. 14 cm.

2191. Gyergyószentmiklós. A gheorgheni-i róm. kath. püspöki leánygimnáziumnak 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1932-33., 1933-34., 1935-36., 1937-38., 1938-39. tanévi értesítője. Közrebocsátja az igazgatóság. M. Ciuc-Csíkszereda. 1929-1939. Vákár kny. 8 füz. 23 cm. [Címe 1928-tól: Anuarul Gimnaziului Episcopal Rom.-Cat. de Fete din Gheorgheni. Publicat de direcţiune.] [1919-1928. években nem jelent meg.]

2280. Gyulafehérvár. Az Erdélyi róm.[ai] kath.[olikus] Status gyulafehérvári, [1922/23-tól] Majláth főgimnáziumának értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26. iskolai évről. Közrebocsátja: Kárpiss János. Alba Iulia-Gyulafehérvár, 1920-[1926.] Schäser Ferenc kny. [1919/20-ig]; Püsp. Lyc. kny. (Zöld Gyula) [1920/21-1922/23.]; Tip. Salamon [1923/24-től.] 8 db, 23 cm. [1922-23-tól román címe: Anuarul liceului "Majláth" al statusului romano-catolic transilvănean din Alba Iulia.]

2293. Hagepian [Jakabffy Elemér]: Régi krassóiak. Lugos, 1919. Szidon József kny. 22  l. 17 cm.

2313. Halbe, Max: A szerelem tavasza. Kolozsvár, [1919.] Lepage Lajos. 105  l. 19 cm. (Klny. az Ellenzék XXXIX. évf.-ból. Az Ellenzék Regényei. III. sz.)

2413. Herzl Tivadar: A zsidóállam. (Der Judenstaat. Ford.: Blank Illés. Máramarossziget, /1919. Kiadja: Berger Miksa utóda Fekete Sándor könyvker./ Közművelődési ny. rt. 132  l. 20 cm.

2452. Hockenmaier, Fructuosos: A bűnbánat Útja. -- német eredetijének tizedik kiadása után szerző engedélyével ford.: Biró Lőrinc. /Második kiadás./ Kolozsvár, 1919. /A Szent Ferenc Hirnöke kiad./ Szent Bonaventura kny. 669  l. 16 cm.

2470. Homo Novus. Magyar reálpolitika. Kolozsvár, 1919. /Tipografia Naţională. Cluj./ 13  l. 24 cm.

2767. Jávor József: Féltizenkettő. Jelenet. Nagyvárad, 1919. Magyar Szó kiad. /Nagyváradi Napló kny./ 23  l. 17 cm.

2773. Jékey Aladár: Versek. Cluj (Kolozsvár), 1919. Szerző kiad. /Kupferstein Testvérek./ 109  l. 18 cm.

3054. Keresztény Füzetek. Szerk.: Némethy Gyula. I-III. füz. /Nagyvárad, 1919. Szent László rt./ 16 cm.

3089. Kézdivásárhely. Az Erdélyi róm. kath. Státus kézdivásárhelyi főgimnáziumának, [1931-32-től] A kézdivásárhelyi római katholikus főgimnázium és tanitóképzőintézet értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33., 1933-34., 1934-35., 1935-36., 1936-37., 1937-38., 1938-39., 1939-40. iskolai évről. Szerk.: Péter János [1928-29-ig], Boga Alajos [1932-33-ig], Kovács András [1932/33-1933/34], Szőcs Mihály [1933-34-től]. Târgul Secuiesc-Kézdivásárhely, 1919-[1940.] Turóczy István kny. 22 db, 23 cm. [Román címe 1922-33-tól: Anuarul Liceului al Statusului, 1931-32-től: Anuarul gimnaziului şi al şcoalei normale rom. kath. de băeţi din Târgul Secuiesc.]

3151. Kiss Gyula: Sztrájkol a halál. Regény. Marosvásárhely, 1919. Márványi és Tsa. 109  l. 18 cm. (Uj Könyvtár. 1-4. sz.)

3253. Koleszár László: Kolozsvár. A cluji-kolozsvári kereskedelmi akadémia magyar tagozatainak jelentése az 1918-19., 1919-20. és 1920-21., 1921-22. iskolai évről. Akadémiai tagozat [17]-20., Felsőkereskedelmi iskola [41]-44., Kereskedő-tanonc iskola [82]-85., Internátus [32]-35. iskolai év. Közzéteszi: Az igazgatóság [1920/21-ig], Szentkirályi Samu [1921-22]. Kolozsvár, 1921-1922. Minerva R.T. 2 db, 23 cm.

3254. Koleszár László: Kolozsvár. Az Erdélyi róm. kath. Státus kolozsvári főgimnáziumának [1930/31-től]. A cluji róm. kath. fiú-gimnázium 1918/19. és 1919/20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33., 1933-34., 1934-35., 1935-36. tanévi értesítője. Közli: Az igazgatóság [1918-1919/20. és 1930/31-től], Visegrádi Lajos [1920/21-1921/22], Patay József [1922/23-1924/25], Biró Vencel [1925/26-1928/29], Uitz Mátyás [1929/30.] Cluj-Kolozsvár, 1920-1936. Providentia kny.; Lapkiadó rt.; Tip. Gloria. 17 füz. 23 cm. [Román címe 1922/23-tól: Anuarul liceului romano-catolic de băeţi din Cluj. 1936/37-1939/40. évekre nem jelent meg.]

3257. Koleszár László: Kolozsvár. A kolozsvári református kollégium -- fiú-főgimnázium, bennlakás, leány-középiskola és elemi iskola-értesítője az 1918-19., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1934/35-1936/37., 1937/38-1939/40. iskolai évről. Kiadja az elöljáróság [1936/37- ig, azután]: Gönczy László. Cluj-Kolozsvár, 1919-1940. Corvin kny.; Minerva rt.; Concordia kny.; Lyceum kny. 11 db, 23 cm. [Román címe ?-tól: Anuarul colegiului reformat din Cluj -- liceu băeţi cu drept de publicitate, internat şi şcoala primară pe anul... Publicat de Comitetul şcolar.]

3258. Koleszár László: Kolozsvár. A kolozsvári unitárius kollégium (teológiai akadémia, főgimnázium, elemi iskola) értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22. iskolai évről. Szerk.: A teológiai részt Gálfi Lőrinc, a többit Gál Kelemen. XL-XLIII. évf. Cluj (Kolozsvár), 1919-1921. Kupferstein Testvérek kny. [1918-19], Stief Jenő és Társa [1919-20], Minerva Rt. [1920-21], Corvin kny. [1921-22] 3 db, 23 cm.

1012. Csáky György: Megváltás. /Kolozsvár, 1919./ Schenk Ferenc bizománya, Budapest. /Bernát kny./ 23  l. 25 cm.

1067. Csíkszereda. Az Erdélyi róm. kath. Státus, [1926/27-től]. Az Erdélyi Róm. kath. Egyházmegyei Tanács, [1929/30-tól.] A gyulafehérvári r. kath. püspökség csíkszeredai főgimnáziumának értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1926/27-1928/29., 1929/30-1934/35. iskolai évről. Szerk.: Az igazgató [1920-21, 1926-1929.] Közli Kassai Lajos [1924/25-ig], Papp János [1929/30-tól.] Miercurea Ciuc-Csíkszereda. [1929-1935.] Szvoboda Miklós kny. [1918/19 és 1920/21]; Antal Testvérek kny, Braşov-Brassó; Tip. Vákár, 9 db, 23 cm. [Címe, románul 1922-23-tól: Raportul, 1924-25-től Anuarul despre Liceul al Statusului R. Cat. Transilvănean din Miercurea Ciuc.]

1115. Czumbel Lajos: Éljen a munka! Satu Mare (Szatmár-Németi), [1919.] Simon József kny. 21  l. 15 cm. (Világnézeti Kérdések. III.)

1118. Czumbel Lajos: Kell-e nekünk szociáldemokrácia? Satu Mare (Szatmárnémeti), [1919.] Simon József kny. 22  l. 15 cm. (Világnézeti Kérdések. V. f.)

118. Angerbauer Roland: Az élők kísértetei. Értekezések a másodénről. Timişoara [Temesvár], 1919. /A szerző kiad. Hiller és Wratil./ 32  l. 20 cm.

1186. Dékány István: Bevezetés az interpszichikai megismerés elméletébe. A történelmi megértés. Kolozsvár, 1919. A szerző kiad. Stief Jenő és Tsa kny. 88  l. 23 cm. (A történelem elmélete és filozófiája. Tanulmányok.)

120. *Anka Sándor: Magyar-román beszélgetések és szótár. Egyetlen könyv, amelyből 24 óra alatt megtanulhat románul. Conversaţie şi dicţionar maghiar-român. Unica carte din care putem învăţa cu uşurinţă a conversa româneşte în 24 ore. [Szamosújvár-Kolozsvár, 1919.] Anka Sándor kny. 30  l.

1244. Dés. A dési református főgimnázium I-III. évi értesítője az 1919-20., 1920-21., 1921-22. iskolai évekről. Az elöljáróság megbízásából összeáll.: Husz Ödön. Dés, 1920-1922. Medgyesi Lajos kny. 3 db, 23 cm.

1306. Dohány Gyula: A zsidóság nemzeti mozgalma. Temesvár, 1919. Uhrmann Henrik kny. 28  l. 21 cm. (A Temesvári Zsidó Nemzeti Szövetség kiadványai. 1. sz.)

1307. Dolgozatok. Néhai Szabó Dénes dr. negyedszázados tanári működésének emlékére írták és kiadták tanítványai és tanártársai. 1919. Ajtai K. Albert kny. VIII, 613  l., 2 mell. 25 cm. [Klny. az Értesítő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szakosztálya 1917-1919. évi XXXIX. kötetéből.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék