monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1938: 362 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-362

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1. Abecedar. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság ábécéskönyve. Intocmit de:-- Szerk.: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. /Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt./ 147  l. 23 cm.

47. Ahogy mi akarjuk... Az Uj Cionista Szervezet célkitűzései és programja. /Oradea/ [Nagyvárad, 1938.] /Grafica./ 30  l., 1 lev. 20 cm. (Herzl-Könyvtár. 4. sz. Bucureşti.)

50. Ajtay Béláné: Bibliám és családom. Az 1938. évi tavaszi ifjúsági leánykonferenciára. /Oradea/ [Nagyvárad, 1938.] Kiadja a Piatra Craiului-i Ref. Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin kny./ 13  l. 15 cm.

1877. Forka Antal, ifj.: Örök béke. -- versei. /Lugoj/ [Lugos, 1938.] Tip. Union. 31  l. 16 cm.

1888. Fosdick Emerson Harry: Utazás Palesztinában. (A Pilgrimage to Palestine.) Angolból ford.: Lőfi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. Kolozsvár, 1938. Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő Bizottság és az Unitárius Irodalmi Társaság kiad. /Pallas kny.] 188  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XII.)

1889. Főesperesek szabályzata. Alba Iulia [Gyulafehérvár, 1938.] Tip. Cetatea. (Solomon) 15  l. 17 cm.

1903. Földes Zoltán: Az Ó-Szövetség hősei. Cluj [Kolozsvár], 1938. Szent Bonaventura kny. 84  l. 21 cm.

1939. A szerkesztést Borbáth Dániel végezte. 1938. Grafica kny. 372  l.

1941. Gaál Sándor: Életszabályok és tanácsok. Társadalmi neveléstan! Az értelmi és erkölcsi nevelésről alkotott ideál. A szülők és az ifjúság számára szerk.: --. /Cluj/ [Kolozsvár, 1938.] /Tip. Royal.) 2 lev. 21 cm. [Nincs címlapja.]

1951. Gagyi László: A kiválasztottak. Regény. /Cluj/ [Kolozsvár], 1938. Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 200  l. 20 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 118. kiad.; X. sorozatának 16-17. számú könyve.)

1961. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza. Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 244  l., 2 lev., 1 mell. 23 cm. (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. [6. sz.])

1967. Gál Kelemen: A tordai unitárius gimnázium történetéből. [Kolozsvár, 1938. Minerva rt.] 17-27.  l. 25 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület 15. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

1999. A Gazda Naptára az 1939. évre. Szerk.: Pogány Marcel. [Brassó], 1938. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. 96  l. 23 cm.

2003. A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége XV. jubiláris közgyűlésének és szövetkezeti kiállításának emlékkönyve. Összeáll.: Oberding József György. Cluj [Kolozsvár], 1938. Minerva Rt. 51  l. 24 cm.

2009. Gederai levelek. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Fraternitas R.-T. nyomása. 48  l., 2 mell. 23 cm. (Noar-Könyvek.)

2026. Gergely Ferenc: Légy hív mindhalálig! (A vegyes-házasságról.) /Cluj/ [Kolozsvár], 1938. Egyház és Misszió kiad. /Grafica kny./ 32  l. 15 cm.

2059. Goga, Octavian: Költemények. Ford.: Kibédi Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1938. Széphalom irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat. /Lyceum ny./ 70  l. 20 cm.

2115. Gross Adolf: Két világtájon... Költemények. Arad, [1938.] Tip. Corvin. 55  l. 17 cm.

2116. Gross Adolf: Messzi hegyek-völgyek tájain... (Útleírás.) Arad, [1938.] Tip. Corvin. 56  l., 1 lev. 18 cm.

2130. Guthy Jenő: Megleltem az Istent. (Versek.) Arad, 1938. /Tip. Lovrov & Co./ 79  l. 21 cm.

2138. Gyallay [Pap] Domokos: Ua. 2. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 109  l. 20 cm.

2144. Gyallay [Pap] Domokos: Nyár Solymoson. Regény. I-II. Cluj [Kolozsvár], 1938. Könyvbarátok Társasága. Minerva rt. 234  l., 2 lev. 24 cm. (Erdélyi Könyvesház. 4. és 5. kötet. Könyvbarátok Társaságának 7. kiadv.)

2151. Gyallay-Pap Sándor: Ua. 1938. Minerva rt. 98  l. 21 cm.

2153. Gyallay-Pap Sándor: Ua. /Cluj/ [Kolozsvár], /1938/. "Széphalom" irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat kiad. Minerva rt. 92  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm.

2186. A gyémánt emberke. Székely népmesék. Összeáll.: R. Berde Mária. Oradea [Nagyvárad], 1938. Kiadja a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin kny./ 116  l. 16 cm. (Református Könyvtár. [52-53. sz.])

2207. Gyermekszombatiskola. 1938. II. évnegyed. Bucureşti, [1938.] Tip. şi Edit. C.[uvântul] E.[vangheliei]. 8  l. 20 cm.

2215. Gyöngyösi M. Aurélia: Az elemi iskolai anyakönyvben előírt testtani mérések módja és összehasonlító táblázat. Nestor I.-M.: Tehnica măsurătorilor antropometrice, ediţia III. 1940., Nestor I.-M.: Bareme româneşti privind antropometria şcolară 1938. c. művei alapján... Ford. és összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1940. Marianum. /Tip. Minerva/. 7  l. 23 cm. [Nincs címlapja.]

2224. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 20  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 100. sz.)

2225. György Lajos: Dr. Bitay Árpád emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1938. Az Erdélyi Iskola Kiad. [Gloria kny.] 9  l. 24 cm.

2240. György Lajos: Istoria literaturii maghiare moderne. 1825-1914. Pentru clasa VIII. -- A magyar irodalom története. 1825-1914. A VIII. osztály számára szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 612  l. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék