monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

1919: 109 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-109


1409. Az Ellenzék Regényei. Kolozsvár, 1919. Lepage Lajos kny. 19 cm.

» III. sz. Halbe Max: A szerelem tavasza. 1919. 105  l. (Klny. az Ellenzék XXXIX. évf.-ból.)

1510. Az erdélyi gazdák zsebnaptára az 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936. esztendőre. Szerk.: Török Bálint. 53-67. évf. Cluj-Kolozsvár, 1921-1935. Minerva rt. 15 db, 17 cm. [1919-1921 és 1937-ben nem jelent meg. 1938-tól címe: Az Erdélyi Gazda naptára.]

1523. Erdélyi Irók almanachja. Szerk.: Ferenczy György. /I. évf./ [Nagyvárad, 1919.] Nagyváradi Napló rt. 80  l. 22 cm.

1533. Erdélyi képes naptár. 1920. évi. Cluj (Kolozsvár), [1919.] Kiadja az Erdélyi Szemle könyvkiadó vállalat. Kupferstein Testv. kny. 50  l. 21 cm.

1534. Az erdélyi képző- és iparművészet pünkösdi kiállítása Kolozsváron a sétatéri korcsolyacsarnokban. A kiállítás katalogusa. [Kolozsvár, 1919.] Lapkiadó kny. rt. 16  l.

1542. Erdélyi közhasznú székely naptár az 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928-ik esztendőre. A vásárok hibátlan jegyzékével. Szerk. és kiadja: Krón Ernő. IX-XXIX. évf. Târgu Mureş-Marosvásárhely, [1918-1928.] 10 db, 21 cm.

1613. Erdélyi Szemle Könyvtára. I-II. [Kolozsvár], 1919-1920.

» I. Rilke, Rainer Maria,: versei. Reményik Sándor fordítása. 1919. Kupferstein Testv. kny. 14 l.

1624. 21. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1928. év, pótlásokkal az 1919-1928. évekről. 1929. Lapkiadó Rt. 36  l. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből.)

1635. Erdélyrészi magyar naptár az 1919. évre. Nagyszeben, [1919.] Haiser György kny.

1668. Evuţian Szabin -- Gross Ignác: Dicţionar portativ român-maghiar şi maghiar-român pentru şcolari şi privaţi alcătuit de Sabin Evuţian şi Ignaţie Gross.-- Gyakorlati zsebszótár. Román-magyar és magyar-román. Iskolák és magánosok számára összeáll.:--. I. rész. Arad, 1919. Tiparul Tipografiei Diecezane greco-orientale române. 15 cm. Partea I. Român-maghiar.-- I. rész. Román-magyar. 640  l., 4 lev.

172. Asch, Salom: A bosszú istene. Dráma 3 felvonásban. Ford.: Lukács Zoltán. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld A. rt. 85  l. 17 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. [I. sorozat.] 13. sz.)

1736. Fehér Márton: Olvasókönyv felnőttek számára. Nagyvárad, 1919. Merkur kny. 81  l. 20 cm.

1739. Feilitzsch Arthur: Boszorkánypör (a XX. században.) A kolozsvári magyar lutheránusok önvédelmi harcának története. (1918-1922.)-- A szász lutheránusok orsz. egyházának inkviziciós eljárása dr. Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lelkész ellen. A vallási kisebbség, az autonomia és a vallásszabadság elvének megcsúfolása. Kultúrtörténeti adatok az 1919. december 9-iki párisi egyezményhez. Cluj-Kolozsvár, [1923.] Concordia kny. 16  l. 28 cm. (Az Evangélikus Néplap 1923. februári, III. évf. 3-4. sz.-nak melléklete.)

1740. Feilitzsch Arthur: I. Memento! A kolozsvári evang. egyház alapításának magyar jellege. -- Heltai Gáspár és Dávid Ferenc későbbi unitárius péspök (!) voltak Kolozsvár első lutheránus papjai. -- A kriptokálvinizmus kora. -- A templomépítés (1820-1834) aktái. -- Hintz György lelkész (1833-76) ezüst kelyhe, amit azért kapott híveitől, mert magyarul prédikált. -- Ékesen beszélő száraz jegyzőkönyvi adatok 1882-től kezdve. -- Az egyházi ruházat magyar jellege. -- A népmozgalmi adatok mint bizonyíték. -- A szász egyházból való kiválás 40 éves keletű. -- Schullerus dr. 1914. október 18-iki beszéde és Vörösmarty Szózata. -- A szász konzisztorium támadása 1919-ben az egyházközség magyar jellege ellen. -- A katonai behívások. -- Dr. Kirchknopf lelkész bebizonyítja a katonai ügyosztálynak, hogy nem minden evangélikus szász nemzetiségű s hogy a behívó parancs a magyar evangélikusokra nem vonatkozik. -- Az Új szász egyházi alkotmány és a medgyesi gyűlés. -- Kolozsvár 1921-ben csatlakozik a zsinatpresbiteri alakulathoz. -- Védekező küzdelem az egyház magyar jellegéért.II. Válasz a Sibiu-ban székelő ág. h. ev. szász Konsistoriumnak: Irrungen und Wirrungen in der ev. Kirchengemeinde Klausenburg c. alatt a Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt-ban 1923. március 24-én napvilágot látott hivatalos iratára.III. Válasz Dr. Schullernek. Fritz László... nyilatkozata... /Cluj-Kolozsvár/, [1923.] Concordia ny. 15  l. 29 cm. [Az Evangélikus Néplap 1923. áprilisi (III. évf. 7-8.) számának melléklete.] [Nincs címlapja. A fenti címek fejezetcímek.]

1759. Fémes László: Regény-figurák. Nagyvárad, 1919. Magyar Szó kiad. /Nagyváradi Napló ny. Rt./ 54  l. 18 cm.

1762. Feneşan Péter: Gyakorlati román tanfolyam. -- Curs practic de limba română. Tanár nélküli tanulásra. Cluj [Kolozsvár], 1919. Tip. A. Anca. 50  l. 14 cm.

263. *Balla Böske: Színek-- hangulatok. Versek. Arad, 1919.

3524. Larisch sz. Wallersee Mária: Múltam. Ford.: Horváth Lili. 2. kiadás. Marosvásárhely, 1919. Márványi és Tsa. kiad. 131  l. 24 cm.

3666. Lichtheim Richard: A zsidó Palesztina felépítése. Ford.: Székely Imre. Kolozsvár, /1919./ Kiadja Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség. /Lapkiadó rt./ 47  l. 20 cm.

3707. Loránt-Lassner Sándor: Az én szívem. Versek prózában. Arad, 1919. Gellért Gyula kiadása. /Corvin kny. Lányi Izsó./ 60  l. 21 cm.

3723. A Lugosi Cionista Egyesület kiadványai. Lugos, 1919. Szidon József kny. 24 cm.

3758. Magyar Bálint: Harangjáték. Versek. (1919-1929) Arad, 1930. Vasárnap. 136 l., 1 mell. 21 cm.

3791. Magyar Szó Könyvtára. Szerk.: Tabéry Géza. Nagyvárad, 1919. Nagyváradi Napló nyomda rt. 21 cm.

3886. Marosvásárhely. A marosvásárhelyi református kollégium (főgimnázium, elemi iskola, internátus és konviktus) értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31. és 1931-32., 1932-33. és 1933-34., 1934-35. és 1935-36., 1936/37-1938/39. iskolai évről. Az elöljáróság megbízásából szerk.: Paál Gusztáv [1918-19., azután:] Nagy Endre. LXI-LXXXII. folyam. Új folyam LVIII-LXXVIII. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1919-1939.] Tip. Benkő; Tip Szilágyi. 15 db, 25 cm. /Román címe: Anuarul colegiului reformat din Tg. Mureş. (Liceul de băeţi, Şcoala primară, internat.)/

3889. *Marosvásárhelyi almanach 1920. évre. Naptárral és székely írók közreműködésével szerk.: Szász Károly. Marosvásárhely, [1919.] Adi Árpád kny. 112  l.

4316. Nagyváradi propaganda füzetek. 7. sz. Nagyvárad, 1919.

» 7. sz. A nemzetiségi kérdés és az önrendelkezési jog. 1919. 18  l.

4358. A nemzetiségi kérdés és az önrendelkezési jog. Nagyvárad, 1919. 18  l. (Nagyváradi propaganda füzetek. 7.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék